Gender Detection API

Gender Detection API là gì?

Gender Detection API là một rest API để xác định giới tính dựa vào tên của người Việt. API này giúp tạo ta những form tự động điền giới tính. Thử tưởng tượng khi bạn lập trình một form nhập liệu, trong đó có trường “Họ và tên” và “Giới tính”. Nếu có một công cụ nào đó khi khách hàng của bạn chỉ cần nhập họ và tên, hệ thống tự detect ra giới tính tương ưng, việc này giúp giảm thiểu thời gian cho khách hàng của bạn rất nhiều, giúp tăng cường UI/UX ứng dụng của bạn.

Link

http://khangle.tech

Cách sử dụng

  • Sử dụng lệnh Curl
    $ curl -X POST "http://khangle.tech/gender" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"fullName\":\"Trương Thị Thanh Bình\"}"
  • Sử dụng Postman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *