ASP.NET Core + Angular + Docker

ASP.NET Core

ASP.NET Core là gì:
Nôm na là bạn có thể viết ASP.NET trên các nền tảng Windows, Mac, Linux. Điều mà trước đây khó có một lập trình viên nào có thể nghĩ đến. Cái quan trọng là ASP.NET Core được thiết kế để tích hợp một cách liên tục với nhiều client-side frameworks (frontend) bao gồm AngularJS, KnockoutJS và Bootstrap.
Cài đặt:
Download và cài đặt .NET Core: https://www.microsoft.com/net/learn/dotnet/hello-world-tutorial
Sau khi cài đặt xong chạy lệnh $ dotnet --version để kiểm tra.

Tạo wep app với backend dùng .NET Core và frontend dùng Angular

Tạo folder chứa project $ mkdir dotnet-angular. Trong ví dụ này mình làm trên MacOS

Chuyển vào folder dotnet-angular $cd dotnet-angular

Chạy lệnh sau $dotnet new angular

Dùng Visual Code để mở folder dotnet-angular: Phần màu đỏ chính là source code của frontend (Angular), phần màu xanh lá chính là source code của backend (.NET Core)

Chúng ta cần phải chỉnh sữa một chút xíu để web app này có thể chạy được:
– Frontend: cd vào folder ClientApp và chạy lệnh nmp install để kéo dependency cho frontend $cd ClientApp && npm install .Lúc này folder ClientApp sẽ có thêm folder mới node_modules.
Dùng Visual Code, mở file ClientApp/src/app/fetch-data/fetch-data.component và replace đoạn code sau:

constructor(http: HttpClient, @Inject('BASE_URL') baseUrl: string) {
  http.get<WeatherForecast[]>(baseUrl + 'api/SampleData/WeatherForecasts').subscribe(result => {
   this.forecasts = result;
  }, error => console.error(error));
 }

Bởi đoạn code này:

constructor(http: HttpClient, @Inject('BASE_URL') baseUrl: string) {
  http.get<WeatherForecast[]>('http://localhost:5000/api/SampleData/WeatherForecasts').subscribe(result => {
   this.forecasts = result;
  }, error => console.error(error));
 }

 

– Backend: Do backend và frontend chạy trên 2 port khác nhau, nên sẽ bị lỗi Access-Control-Allow-Origin, để by pass lỗi này trên backend cần enable CORS, bằng cách thêm dòng code sau vào file Startup.cs, đồng thời xoá dòng app.UseHttpsRedirection();

Khởi chạy ứng dụng bằng lệnh $dotnet run

Ứng dụng này sẽ chạy trên 2 port:
– Backend: chạy trên port 5000. Thử link sau trên Chrome “”
– Frontend: kiểm tra port frontend

Nhập link “http://localhost:57314” sau vào Chrome. Lưu ý port này sẽ thay đổi vào thời điểm mình chạy lệnh  $dotnet run

Publish .NET Core

Phần trên là để chạy debug. Để publish và host lên môi trường Production thì cần phải chạy lệnh sau  $dotnet publish . Default folder publish sẽ nằm trong bin/Debug/netcoreapp2.1/publish/

Code backend sau khi publish sẽ build thành các file dll + các file config

Còn code frontend thì năm trong folder ClientApp/dist

Để run code đã build thì cd vào bin/Debug/netcoreapp2.1/publish/ sau đó dùng lệnh  $dotnet dotnet-angular.dll

Vào Chrome với link “http://localhost:5000”. Lúc này thì frontend và backend đã chạy trên cùng 1 port 5000.

Deploy wep app lên Docker

Có 2 cách:

Cách 1: Đơn giản nhất. Sau khi publish xong, thì tạo file Dockerfile trong folder publish.

FROM microsoft/dotnet:aspnetcore-runtime
# Create app directory
WORKDIR /app
# Bundle app src
COPY . .

ENTRYPOINT ["dotnet", "dotnet-angular.dll"]

Cách 2: Khó hơn, tạo file Dockerfile trong source-code (dùng file .dockerignore để bỏ qua những folder không cần thiết)

FROM microsoft/dotnet:sdk AS build-env
WORKDIR /app

RUN apt-get update -yq && apt-get upgrade -yq && apt-get install -yq curl git nano
RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash - && apt-get install -yq nodejs build-essential
RUN npm install -g npm

# Copy csproj and restore as distinct layers
COPY *.csproj ./
RUN dotnet restore

# Copy everything else and build
COPY . ./

WORKDIR /app/ClientApp

RUN npm install

WORKDIR /app

RUN dotnet publish -c Release -o out

# Build runtime image
FROM microsoft/dotnet:aspnetcore-runtime
WORKDIR /app
COPY --from=build-env /app/out .
ENTRYPOINT ["dotnet", "dotnet-angular.dll"]

Chạy lệnh build $ docker build --rm -f Dockerfile -t dotnet-angular:latest .

Chạy lệnh run docker run --rm -d -p 5000:80 dotnet-angular:latest

Và đây là thành quả

Docker with Vultr

Vultr là gì?

Vultr là nhà cung cấp dịch vụ VPS Server, Cloud Server với 100% phần cứng SSD, 15 datacenter location trải dài trên khắp thế giới. Ưu điểm của Vultr là giá rẻ, hiệu năng cao và cài đặt dễ dàng, nhanh chóng. Chỉ cần 1 ly trà sữa/1 tháng là có thể có 1 server để cho bạn vọc vạch. Đăng ký Vultr ở đây.

Vultr Logo

Tạo một Docker trên Vultr

Đăng nhập vào Vultr

Sau khi đã đăng ký Vultr và kích hoạt thành công, bạn sẽ truy cập vào trang quản trị tài khoản bằng địa chỉ https://my.vultr.com/.

Nếu đăng nhập lần đầu và chưa có server nào được tạo bạn sẽ nhìn thấy màn hình tạo Server ngay. Nếu bạn đã tạo server bạn sẽ thấy màn hình như sau:

Bây giờ bạn hãy bấm vào nút dấu cộng (+) để tạo server mới:

 • Vultr có rất nhiều vị trí đặt server trải dài từ châu Mỹ, châu Âu, châu Úc và châu Á. Tùy thuộc vào đối tượng khách truy cập bạn muốn hướng tới mà chọn vị trí phù hợp. Ví dụ bạn ưu tiên đối tượng ở Việt Nam thì nên chọn vị trí là Singapore hoặc Tokyo cho gần Việt Nam.
 • Chọn tab Application, chọn Docker, có 2 option lựa chọn là Ubuntu hay CentOS. Tuỳ bạn rành về OS nào thì chọn OS đó. Ở đây mình chọn CentOS.
 • Chon Server Size. Tuỳ nhu cầu mà mình lựa chọn size phù hợp. Nếu chỉ để test thì nên chọn gói thấp nhất 5USD/tháng.
 • Sau đó nhấn nút Deploy Now
 • Quá trình cài đặt có thể mất ít phút. Sau khi cài đặt xong bạn sẽ có được IP và tài khoản root để đăng nhập qua SSH.
 • Mở Terminal gõ $ssh root@<IP address> để vào server này.
 • Sau khi login gõ docker --version để kiểm tra version của Docker

Deploy một app lên Vultr

Để deploy một image lên Docker, có 2 cách:

 • Cách 1: deploy 1 image từ local Docker lên Vultr:
  • Lưu image tử local Docker thành file zip: $docker save <image-name> | gzip > <image-name>.tar.gz
  • Copy file zip này lên server Vultr: $scp <image-name>.tar.gz root@<IP adress>:/root/image_zips/
  • SSH vào server Vultr, deploy image này lên Docker: $docker import <path-of-image-name>
  • Chạy lệnh $docker images để kiểm tra xem image đã import thành công hay chưa
  • Chạy lệnh docker run --rm -d -p <HOST_PORT>:<CONTAINER_PORT> <image-name>:latest để start app
 • Cách 2: copy source-code từ local lên server Vultr bằng lệnh scp. Sau đó tiến hành tạo deploy như local. Xem ở đây

ExpressJS trên Docker

Cài đặt Docker

Xem cách cài đặt Docker ở đây

Tạo một NodeJS App

Xem cách tạo ứng dụng helloworld với ExpressJS ở đây

Tạo một image Docker

Trước hết ta tạo một file Dockerfile trống bằng câu lệnh

$touch Dockerfile

Copy nội dung sau vào file này:

FROM node:8.12.0-jessie
# Create app directory
WORKDIR /usr/src/app
# Bundle app src
COPY . .
# Install app dependencies
RUN npm install
EXPOSE 3000
CMD [ "node", "index.js" ]

Ý nghĩa:

 • Dòng FROM node:8.12.0-jessie chỉ ra rằng chúng ta muốn build từ image nào, ở đây mình dùng image 8.12.0-jessie có NodeJS version 8.12.0 LTS. Khi mình chạy lệnh build nó sẽ vào Docker Hub để lấy image này về để cho chúng ta thêm phần của mình vào .
 • Dòng WORKDIR /usr/src/app là nơi chứa code của chúng ta trong image.
 • Dòng COPY . . copy toàn bộ source của project vào trong image.
 • Dòng RUN npm install download các dependencies.
 • Dòng EXPOSE 3000 vì helloworld listen ở cổng 3000 nên ta sẽ EXPOSE ra tại cổng 3000.
 • Dòng cuối cùng CMD [ "node", "index.js" ] dùng CMD để chạy app.

Build image

Sử dụng câu lệnh sau

$docker build --rm -f Dockerfile -t helloworld:latest .

Nhớ có dấu . sau cùng nhen! Dấu . ở đây ám chỉ Dockerfile đang nằm trong thư mục hiện tại.

Sau khi nhấn ENTER, nó vào Internet pull image gốc về như hình

Sau khi chạy xong chạy lệnh kiểm tra xem nó đã tạo ra image chưa

$docker images

Run image

$docker run --rm -d -p 3000:3000 helloworld:latest

Rồi kiểm tra process bằng $docker ps

Vào Chrome chạy và test thử http://localhost:3000

Nếu màn hình xuất hiện chữ “Hello World!” là done. Congratulation!

Setup Docker trên Mac

Để cài đặt được Docker trên Mac, bạn chỉ cần truy cập trang sau:

https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/#download-docker-for-mac

Để download phải đăng ký account trước. Account này không chỉ để dùng để download Docker mà còn dùng để download hay tạo các image sau này.

Sau khi đăng ký xong thì sẽ được tải về file docker.dmg rồi double click file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng Application:

Sau khi setup xong thì biểu tượng cá voi xuất hiện trên thanh status bar. Click vào nó và đăng nhập với account đã tạo.

Whale in menu bar

Mở Terminal, chạy 2 lệnh sau xem quá trình cài đặt có OK không?

$docker version để kiểm tra version

$docker run hello-world để kiểm tra xem Docker có kéo image về như mong đợi hay không.

Nếu thành công. Xin chúc mừng đến với thế giới của Docker.

Lịch sử hình thành Docker

Traditional Deployment

Xưa thật là xưa, mô hình máy chủ thường là máy chủ vật lý + hệ điều hành(OS) + application

Vấn đề gặp phải ở đây là lãng phí tài nguyên, một máy chủ chỉ cài được một OS, cho dù có ổ cứng khủng, ram khủng thì cũng không tận dụng hết lợi thế. Nếu để nhiều ứng dụng lên để tận dụng tài nguyên thì lúc đó lại phát sinh vấn đề về tương thích version library, runtime, version của OS…Không lẽ mỗi ứng dụng mua một server? chưa nói đến tiền, chỗ đâu để đặt server…? Vậy là cái khó ló cái khôn, thế giới công nghệ tiến hoá qua một thời kỳ mới “ảo hoá” (vitualization)

Virtualized Deployment

Cũng là xưa nhưng chưa xưa lắm, công nghệ ảo hoá ra đời, với công nghệ này, trên một máy chủ vật lý mình có thể tạo được nhiều máy ảo, các máy ảo này chạy độc lập, có thể cài đặt nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng một máy vật lý, tận dụng tài nguyên đã tốt hơn, giải quyết được những vấn đề nan giải của mô hình Traditional Deployment nhưng lúc này lại nảy sinh những yêu cầu mới để kịp với thời đại mới: tận dụng tài nguyên tốt hơn nữa, triển khai nhanh hơn…

 • Khi chạy máy ảo, bạn phải cung cấp “cứng” ổ cứng cũng như ram cho máy ảo đó, bật máy ảo lên để đó không làm gì thì máy thật cũng phải phân phát tài nguyên.
 • Việc khởi động, shutdown khá lâu, có thể lên tới hàng phút.

Những tên tuổi đại diện cho mô hình này: Vitualbox, VMware, Virtual Server. Nổi bật nhất là VMware trong lĩnh vực này.

 • Nếu ai đã từng khi triển khai một dự án run dưới local chạy demo thì ngon vãi nhưng khi deploy lên server thì sập vỡ mặt thì đã đến lúc nghỉ đến một bước tiến hoá mới containerization.
 • Nếu ai đã từng phải mất hàng ngày trời để setup môi trường DEV, SIT, UAT, PRD thì cũng đã đến lúc nghỉ đến một bước tiến hoá mới containerization.

Container Deployment

Ngày nảy ngày nay, người ta sinh ra công nghệ containerlization. Ở bước tiến hóa này, trên một máy chủ vật lý, ta sẽ sinh ra được nhiều “máy con” (giống với công nghệ ảo hóa vitualization), nhưng tốt hơn ở chỗ là các “máy con” này đều dùng chung phần nhân (OS kernel) của máy mẹ (host OS) và chia sẻ với nhau tài nguyên máy mẹ. Bên cạnh đó, nó giúp:

 • Tạo ra một môi trường chứa “mọi thứ” mà application cần để có thể chạy được.
 • Không bị các yếu tố liên quan đến môi trường hệ thống làm ảnh hưởng tới.
 • Cũng như không làm ảnh hưởng tới các phần còn lại của hệ thống.

Những tên tuổi đại diện cho mô hình này: Docker, rkt, RXD,… Nổi bật nhất là Docker trong lĩnh vực này.

Quá trình tiến hoá

Docker là gì?

alt text

Định nghĩa Docker

Nó là một công cụ tạo môi trường được “đóng gói” (còn gọi là Container) trên máy tính mà không làm tác động tới môi trường hiện tại của máy, môi trường trong Docker sẽ chạy độc lập. Xem thêm lịch sử hình thành Container

Một số khái niệm
– Docker images : Mỗi khi bạn muốn chạy ứng dụng Docker là thì bạn cần một cái image, cái image này có thể là HĐH Centos hoặc Linux, đã cài sẵn các ứng dụng PHP, Nginx

– Docker registries : Là kho chứa images. Người dùng có thể tạo ra các images của mình và tải lên bất kỳ đâu, miễn là người khác có thấy được, Hầu nết mình thường lên đây tham khảo https://hub.docker.com/

– Docker container : hoạt động giống như một thư mục (directory), chứa tất cả những thứ cần thiết để một ứng dụng có thể chạy được. Mỗi một docker container được tạo ra từ một docker image.

– Dockerfile : là một file chứa tập hợp các lệnh để Docker có thể đọc và thực hiện để đóng gói một image theo yêu cầu người dùng, chúng ta thường làm việc với tập tin này nhất

Khác biệt với máy ảo

Điểm khác biệt chính là các containers sử dụng chung kernel với Host OS nên các thao tác bật, tắt rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Do nó sử dụng chung nhân Linux nên rất có sự khác biệt so với dùng máy ảo Virtuhost

Các lệnh căn bản

 • Pull một image từ Docker Hub
  docker pull {image_name}
 • Liệt kê các images hiện có
  docker images
 • Xóa một image
  docker rmi {image_id/name}
 • Liệt kê các container đang chạy
  docker ps
  docker ps -a #Liệt kê các container đã tắt
 • Xóa một container
  docker rm -f {container_id/name}
 • Đổi tên một container
  docker rename {old_container_name} {new_container_name}
 • Khởi động một container
  docker start {new_container_name}
  docker exec -it {new_container_name} /bin/bash
 • Tạo mới một container, đồng thời khởi động với tùy chọn cổng và volume
  docker run --name {container_name} -p {host_port}:{container_port} -v {/host_path}:{/container_path} -it {image_name} /bin/bash
 • Xem các thay đổi trên container
  docker diff {container_name}
 • Commit các thay đổi trên container và image
  docker commit -m "message" {container_name} {image_name}
 • Save image thành file .tar
  docker save {image_name} > {/host_path/new_image.tar}
 • Tạo một image mới từ file .tar
  cat musashi.tar | docker import - {new_image_name}:latest
 • Xem lịch sử các commit trên image
  docker history {image_name}
 • Khôi phục lại images từ IMAGE_ID
  docker tag {iamge_id} {image_new_name}:{tag}
 • Build một image từ container
  docker build -t {container_name} .
  Dấu . ở đây ám chỉ Dockerfile đang nằm trong thư mục hiện tại.